UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

7/13/2017 208 Đã xem

Ban Thường vụ Thành ủy vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên chủ chốt toàn thành phố và cán bộ trung cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn.

          Đồng chí Nguyễn Thu Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã trực tiếp truyền đạt nội dung 3 nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

          Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương; chương trình hành động của tỉnh; đồng thời, phải gắn với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

          Cũng trong buổi chiều, đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp tục quán triệt Chỉ thị 04 - CT/TW của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân; đồng thời, nhấn mạnh những nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện trong thời gian đến trên địa bàn thành phố, mặt khác đề nghị các cấp ủy quan tâm và xem công tác đối ngoại nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

                                                                                                Nguyễn Thế Dũng

Top