UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

Hội khuyến học Phan Thiết: Bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

7/8/2019 461 Đã xem

Hội khuyến học Phan Thiết: Bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2019, Hội Khuyến học thành phố tổ chức cuộc họp giao ban công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2019 và bàn kế hoạch triển khai công tác khuyến học 6 tháng cuối năm.

Nhìn chung, trong 6 tháng qua, Hội khuyến học từ thành phố đến các phường, xã đã có cố gắng triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương và đã đạt được kết quả trên một số mặt, cụ thể là: Trong các chỉ tiêu chủ yếu được Hội khuyến học tỉnh và UBND thành phố giao, đã có 03 chỉ tiêu vượt Kế hoạch cả năm đó là: Phát động đăng ký xây dựng các mô hình xã hội học tập theo Kế hoạch 493/KH-UBND, ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh, tổng số hộ đăng ký là 39.614 hộ/33.230 hộ, đạt 111% kế hoạch năm và tăng 8,9% so với cùng kỳ. Vận động hội viên và nhân dân học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng: 23.556 lượt/18.050, đạt 130,5% Kế hoạch năm; số lớp mở được là 221 lớp, tăng 109 lớp so với cùng kỳ. Trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” là: 351 suất/290 suất, với số tiền là: 415.900.000 đồng; đạt 121% kế hoạch năm. Trong đó: Phường, xã: 185 suất/200 suất, với số tiền 187 triệu dồng, đạt 92% kế hoạch năm. Hội khuyến học thành phố: 157 suất/90 suất với số tiền: 219 triệu đồng, đạt 174,4% kế hoạch năm. Trường THPT: 9 suất với số tiền 9 triệu đồng.(Học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” theo qui định của BCĐ tỉnh: Cấp thành phố 2 triệu đồng/suất/năm học; Cấp phường, xã 01 triệu đồng/suất/năm học và được chia thành hai học kỳ) 01 chỉ tiêu đạt 2/3 Kế hoạch năm, đó là: vận động Quỹ khuyến học: 3,2 tỷ/3,810 tỷ, đạt 84,5% kế hoạch năm. Trong đó:Vận động tiền mặt vào tài khoản: 556,7 triệu, trong đó: Phường, xã: 189 triệu/315 triệu đạt 60% kế hoạch. Thành phố: 366 triệu/ 500 triệu, đạt 73,2% kế hoạch. 01 chỉ tiêu mới đạt 32% kế hoạch, đó là: Phát triển hội viên: 1281 hv/4000hv, đạt 32% kế hoạch năm. Ngoài các chỉ tiêu được giao, Hội khuyến học thành phố còn vận động được Cty Cổ phần quốc tế BIOCHEM tại thành phố Hồ Chí minh tài trợ học bổng thường xuyên cho 22 em học sinh nghèo, học tập đạt loại khá, giỏi, mỗi tháng 400 ngàn đồng; Cty Cổ phần may xuất khẩu Phan Thiết, Cty vận tải Cao Lâm Phan Thiết tài trợ 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, chưa có xe đạp để đi học; 16 học sinh nghèo, học giỏi, được tập đoàn Vingroup tài trợ mỗi tháng 500 ngàn đồng...

Tuy nhiên, nhìn chung kết quả hoạt động của Hôi khuyến học phường, xã chưa đều, một số phường, xã hoạt động đạt hiệu quả khá cao, nhưng đồng thời vẫn còn một số phường, xã có chỉ tiêu không đạt hoặc đạt thấp, rõ nhất là: Phát triển hội viên còn thấp có 6/18 phường, xã không phát triển được hội viên nào. Hoạt động của TTHTCĐ, có 01/18 phường, xã không mở được lớp và cũng không có lượt hội viên nào tham gia học tập. Vận động quỹ khuyến học một số phường, xã đạt khá cao như: Phú Hài 39/12 triệu; Xuân An 26/20 triệu; Đức Nghĩa 25/18 triệu; một số phường, xã đạt thấp, nhưng đặt biệt có 6/18 phường, xã chưa vận động được đồng nào. Về trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”: Một số phường, xã đạt khá cao, nhưng vẫn còn 06 phường, xã chưa trao được suất nào.

Để triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu còn lại của năm 2019, trong thời gian tới Hội khuyến học các phường, xã cần rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch đã đăng ký từ đầu năm của phường, xã mình, nhất là những chỉ tiêu tỷ lệ đạt còn thấp hoặc chưa đạt; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu cho lãnh đạo địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện phấn đấu đến cuối năm hầu hết các chỉ tiêu đăng ký đều phải đạt và vượt kế hoạch. Trước hết về xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên. Trên cơ sở Kết luận số 49- ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương, từng phường, xã rà soát lại các tổ chức hội, đoàn thể, các Hội quần chúng, nhà thờ, nhà chùa, trường học, nơi nào chưa xây dựng tổ chức hội thì tiến hành các qui trình để thành lập tổ chức hội khuyến học. Đẩy mạnh hơn nửa công tác truyên truyền, vận động cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, các hộ gia đình hiếu học, gia đình các em học sinh được nhận học bổng và các tầng lớp nhân dân ... tham gia vào tổ chức hội, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch phát triển hội viên đã đề ra, nhất là đối với các phường chưa triển khai công tác này. Rà soát các Chi hội khu phố, thôn, trường học sau bầu cử thôn, khu phố để có kế hoạch củng cố kiện toàn tổ chức, cán bộ Chi hội bảo đảm hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo địa phương triển khai cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, phấn đấu qua cuộc vận động này, Quĩ khuyến học các phường, xã đều đạt chỉ tiêu đã đề ra. Về nguồn vận động phải chú ý hết sức linh hoạt, phong phú là: vừa vận động trong nhân dân tại địa phương, vừa vận động các tổ chức đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cả trong và ngoài địa phương...Về hình thức vận động có thể bằng tiền, bằng vật chất, bằng đồ dùng học tập...Trên cơ sở vận động cố gắng xét chọn và trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi đạt chỉ tiêu đăng ký. Tiếp tục vận động hội viên tích cực tham gia học tập tại các TTHTCĐ. Tiếp tục phát động đăng ký các mô hình xã hội học tập, đồng thời chủ động phối hợp với Mặt trận cùng cấp để tiến hành xét, bình chọn gia đình hiếu học năm 2019 đạt hiệu quả thiết thực và đúng thời gian.

LMC (Lương Minh Châu – Hội khuyến học Phan Thiết)

 

 

Top