UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

HKH Phan Thiết: 9 tháng vận động quỹ khuyến học vượt Kế hoạch cả năm.

9/20/2019 254 Đã xem

HKH Phan Thiết: 9 tháng vận động quỹ khuyến học vượt Kế hoạch cả năm.

 

9 tháng đầu năm 2019, Hội khuyến học từ thành phố đến phường, xã đã có nhiều cố gắng phối hợp với các Ban, Ngành, Mặt trận, đoàn thể triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương, nhờ đó qua 9 tháng nhiều chỉ tiêu chủ yếu đã vượt Kế hoạch cả năm 2019.

Trước hết, Hội đã tập trung triển khai cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, qua đó, 9 tháng đầu năm đã vận động mới: 5.194.978.000 đồng đạt: 136,3 % kế hoạch năm. Trên cơ sở đó, Hội đã kịp thời xét trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” 670/290 suất, với số tiền:1.003.200.000 đồng, đạt 231% KH năm. Trong đó: Hội khuyến học thành phố: 157/90 suất, với số tiền: 336.000.000 đồng, đạt 174,4% kế hoạch năm. Phường, xã 409/200 suất, với số tiền 512.800.000 đồng, đạt 204,5% kế hoạch năm. Các trường THPT 104 suất với số tiền 154.400.000 đồng Hỗ trợ học sinh nghèo: 6.428 suất với số tiền: 2.111.393.000 đồng. Khen thưởng học sinh: 17.209 suất với số tiền: 1.537.348.000 đồng. Hỗ trợ giáo viên: 37 suất với số tiền: 16.200.000 đồng. Chi sửa chữa trường lớp: 53.500.000 đồng. Tổng chi 9 tháng năm 2019 là: 4.808.792.000 đồng. Đồng thời với quá trình đó, Hội cũng tập trung triển khai cuộc vận động xây dựng các mô hình xã hội học tập. Đến nay, có 18/18 phường, xã đã phát động đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập”, và đã đăng ký xây dựng các loại hình cụ thể như sau: Đăng ký xây dựng GĐHH 39.878/56.302 hộ, đạt 70,83 % so với số hộ; bằng 120% kế hoạch năm và tăng 109,7%% so cùng kỳ (39.878/36.350); có 120/131 khu phố, thôn đăng ký xây dựng Cộng đồng học tập; 87/88 đơn vị đăng ký Đơn vị học tập.; 02 Dòng họ đăng ký xây dựng Dòng họ hiếu học. Hội cũng chú ý tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, trong 9 tháng đầu năm 2019 đã phát triển mới:2.596 hội viên, tăng 73,76% so cùng kỳ, đưa tổng số hội viên hiện có đến nay là: 27.341 hội viên, đạt tỷ lệ: 11,5%% so với dân số (27.341/237.587).Số hội viên được cấp thẻ hội viên khoảng 12.484 hội viên so với hội viên hiện có đạt 45,6%. Về tổ chức Hội, đến nay, toàn thành phố có: Các cơ quan thành phố có 50 tổ chức Hội, gồm cơ quan 40; 06 trường THPT; 04Hội đồng hương. Các phường, xã có 219 tổ chức Hội gồm: 131 khu phố, thôn; 20 cơ quan; 65 trường học; 02 dòng họ; 01 nhà chùa. Hội khuyến học cũng thường xuyên phối hợp với lãnh đạo các phường, xã củng cố, kiện toàn một số tổ chức Hội hoạt động chưa hiệu quả, tuy nhiên, một vài nơi do cán bộ mới chưa có kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng nên hoạt động còn nhiều lúng túng, khó khăn, hiệu quả chưa cao. Trong 9 tháng năm 2019, các TTHTCĐ đã mở được 241lớp, tăng 26 lớp so với cùng kỳ và có 14.609 lượt hội viên tham gia học tập, đạt 80,9% Kế hoạch năm.

Thời gian còn lại của năm 2019, Hội sẽ tập trung rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2019 đã ký kết từ đầu năm, qua đó xem chỉ tiêu nào đã đạt, chỉ tiêu nào chưa đạt, nguyên nhân vì sao, từ đó có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, phấn đấu cuối năm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, để từ đó động viên mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức kinh tế, xã hội tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do địa phương phát động. Tiếp tục rà soát củng cố tổ chức hội ở cơ sở nhằm bảo đảm hoạt động có hiệu quả, gắn với tiếp tục tuyên truyền phát triển hội viên phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quố tổ chức bình xét xây dựng “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập” năm 2019 gắn với bình xét gia đình văn hóa. Triển khai đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã” năm 2019 theo tinh thần thông tư số 44 của Bộ giáo dục. Tiếp tục triển khai vận động Quỹ khuyến học nhằm có điều kiện để trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra./.

L.M.C

(Lương Minh Châu – Hội khuyến học Phan Thiết)

 

 

Top