UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn phòng HĐND và UBND

Giới thiệu về Văn phòng HĐND và UBND

4/16/2018 3103 Đã xem Tải về Xem file

Giới thiệu về Văn phòng HĐND và UBND

          I. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND thành phố:

            UBND thành phố Phan Thiết ban hành Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết. Quyết định này thay thế Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND thành phố Phan Thiết.

* Nội dung Quyết định: Gồm 4 Chương, 7 Điều

Chương I: VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1.Văn phòng HĐND và UBND thành phố là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của Hội đồng nhân dân (sau đây viết tắt là HĐND), Ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) thành phố và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố.

2.Văn phòng HĐND và UBND thành phố có chức năng giúp HĐND, UBND thành phố điều phối các hoạt động chung của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND thành phố và HĐND, UBND các phường, xã; tham mưu giúp HĐND, UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động ở địa phương; tổ chức các hoạt động của HĐND, UBND thành phố; bảo đảm các điều kiện, vật chất, kỹ thuật cho hoạt động HĐND, UBND thành phố.

3.Văn phòng HĐND và UBND thành phố là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn

Văn phòng HĐND và UBND thành phố có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Trình HĐND, UBND thành phố và Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của HĐND, UBND thành phố; đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, các cơ quan có liên quan, HĐND và UBND các phường, xã của thành phố trong việc thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm về mặt thời gian chương trình, kế hoạch công tác của HĐND, UBND thành phố và của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố sau khi được phê duyệt.

Là cơ quan xác định cơ quan chủ trì và các cơ quan tham gia xây dựng chương trình, đề án, văn bản cho HĐND và UBND thành phố; được phép trả lại cho cơ quan tham mưu đối với những trường hợp tham mưu không đúng, không đầy đủ theo quy định và đề nghị cơ quan tham mưu cho hoàn chỉnh trước khi trình; là cơ quan cuối cùng trình ký tất cả các loại văn bản trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng... của HĐND và UBND thành phố.

2. Giúp HĐND, UBND thành phố và Thường trực HĐND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố điều phối hoạt động phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố với HĐND và UBND các phường, xã theo quy định của pháp luật.

Thu thập và xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo để tham mưu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND thành phố và Thường trực HĐND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng thời, thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất cho các cơ quan cấp tỉnh và Thành ủy theo  quy định.

Phối hợp với Văn phòng Thành ủy, các ban của HĐND thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chuẩn bị các báo cáo, đề án của UBND thành phố để trình HĐND thành phố và báo cáo tại các kỳ họp của HĐND, giúp Thường trực HĐND thành phố tổ chức tốt các kỳ họp HĐND thành phố, các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND thành phố trên địa bàn thành phố; thừa ủy quyền của UBND thành phố, có quyền yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, cơ quan có liên quan và HĐND, UBND các phường, xã báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định và chủ trương của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh; giúp cho Thường trực HĐND thành phố tổ chức các cuộc làm việc, giám sát đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND thành phố, các phường, xã trong thành phố.

3.Trình HĐND thành phố ban hành các nghị quyết và trình UBND thành phố các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án, cải cách hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND thành phố; giúp HĐND, UBND thành phố và Thường trực HĐND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể cấp thành phố và các cơ quan, tổ chức của tỉnh đóng trên địa bàn.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND thành phố theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND thành phố. Tham mưu, giúp UBND thành phố về công tác dân tộc.

4. Được phép thừa lệnh của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố ký các thông báo kết quả làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố; được phép thừa lệnh ký giấy mời họp của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND để mời các thành phần tham dự họp tại thành phố. Tổ chức công bố, truyền đạt các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của HĐND, UBND thành phố, của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố; các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên có liên quan; đề xuất các vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, biện pháp giải quyết công việc để UBND, Chủ tịch UBND thành phố giao cho cơ quan liên quan tham mưu hoặc giao cho Văn phòng trực tiếp tham mưu trình UBND thành phố quyết định; thừa lệnh Chủ tịch UBND thành phố giao việc cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện bằng văn bản hoặc bằng hệ thống mạng Internet.

5. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố; công tác quản trị hành chính, tin học hóa hành chính Nhà nước của UBND thành phố; hướng dẫn cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND các phường, xã và các cơ quan chuyên môn về nghiệp vụ hành chính, công tác tin học trong quản lý Nhà nước tại địa phương; tổ chức các phiên họp, các buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của HĐND và UBND thành phố.

6.Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhân viên của Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố giao.

Chương II: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Văn phòng:

Văn phòng HĐND và UBND thành phố có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.

1.1. Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;

1.2. Chánh Văn phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước HĐND thành phố, UBND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; là chủ tài khoản của cơ quan Văn phòng HĐND và UBND thành phố;

1.3. Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng phân công theo dõi từng lĩnh vực và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về các lĩnh vực công việc được phân công;

1.4. Phó Chánh Văn phòng được giải quyết, xử lý các công việc của Chánh Văn phòng khi Chánh Văn phòng ủy quyền và chịu trách nhiệm về các công việc được ủy quyền xử lý; Phó Chánh Văn phòng không được ủy quyền cho cấp dưới của mình.

2. Các bộ phận của Văn phòng gồm có:

2.1. Bộ phận tổng hợp: gồm các chuyên viên tham mưu, tổng hợp các lĩnh vực sau:

- Tổng hợp chung;

- Nội chính;

- Cải cách hành chính;

- Tài chính kế hoạch;

- Đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng;

- Xây dựng cơ bản, kiến thiết đô thị;

- Kinh tế;

- Văn hóa - xã hội;

- Giúp việc cho Thường trực Hội đồng nhân dân.

2.2. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

2.3. Bộ phận Hành chính quản trị: gồm các cán bộ, công chức, nhân viên phụ trách các công việc sau:

- Phụ trách mạng tin học cơ quan;

- Văn thư; Lưu trữ; Kế toán tài vụ; Đánh máy, in ấn; Lái xe; Bảo vệ; Tạp vụ.

Các bộ phận của Văn phòng được bố trí một tổ trưởng để giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi hoạt động của bộ phận. Việc phân công chuyên viên, cán bộ phụ trách từng lĩnh vực công tác do Chánh Văn phòng quyết định; mỗi chuyên viên, cán bộ phụ trách chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước Phó Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực đó.

Điều 4. Biên chế của Văn phòng

Biên chế của Văn phòng HĐND và UBND thành phố do Chủ tịch UBND thành phố phân bổ chỉ tiêu hàng năm theo chỉ tiêu biên chế hàng năm của thành phố do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

 

Chương III: MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ

Điều 5. Đối với Văn phòng Thành ủy

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố quan hệ chặt chẽ với Văn phòng Thành ủy trong việc xây dựng chương trình công tác tháng, năm, báo cáo tình hình, dự kiến những nội dung cần đưa ra trong cuộc họp giao ban chung của Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố;

- Quan hệ phối hợp để có sự phân công mỗi Văn phòng trong việc nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương hoặc chuẩn bị các nội dung công tác, các dự án trình Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố.

Điều 6. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Thường trực HĐND và UBND các phường, xã

Văn phòng HĐND và UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, với Thường trực HĐND và UBND các phường, xã để trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và những nội dung công tác của Văn phòng để Thường trực HĐND thành phố và UBND thành phố chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, các hoạt động về quản lý Nhà nước ở địa phương.

Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7.

Chánh Văn phòng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện những nội dung trong Quy định này; có thông báo phân công từng bộ phận, từng cán bộ, công chức trong Văn phòng đảm nhiệm những nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm hoạt động hiệu quả nhất.

Quá trình thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố đề nghị UBND thành phố xem xét, quyết định./.

 

            II. Thông tin lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố:

          2.1. Ông Phan Đức Tuyên

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

          - Điện thoại: 0252 3815856

          - Email công vụ: tuyenpd@phanthiet.binmhthuan.gov.vn

          2.2. Ông Trần Đình Bảo

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

          - Điện thoại: 0252 3722207

          - Email công vụ: baotd@phanthiet.binmhthuan.gov.vn

          2.3. Ông Huỳnh Ba

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng – Trưởng Ban Tiếp công dân thành phố.

          - Điện thoại: 0252 3722721

          - Email công vụ: bah@phanthiet.binmhthuan.gov.vn

2.4. Bà Trần Thị Kim Anh

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

          - Điện thoại: 0252 3722538

          - Email công vụ: anhttk@phanthiet.binmhthuan.gov.vn

          2. Thông tin Văn phòng HĐND và UBND thành phố:

          - Địa chỉ: Số 479 Trần Hưng Đạo – phường Đức Thắng – thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận ;

          - Điện thoại: 0252 3815881

          - Email công vụ:  vp-hdnd-ubnd@phanthiet.binmhthuan.gov.vn

          - Fax: 0252 3819879.

 

Top