UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Đức Thắng

ĐỨC THẮNG RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở

4/1/2019 337 Đã xem

ĐỨC THẮNG RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở

 

Sáng 7g ngày 01/4/2019 phường Đức Thắng làm Lễ Ra Quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện Quyết định số 01 ngày 15/8/2018 của Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trưng ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Chỉ thị số 13 ngày 11/12/2018 của Chủ tịch UBND Tỉnh về điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh và Công văn số 18 ngày 08 tháng 3 năm 2019 về việc hướng dẫn tồ chức thực hiện, giám sát tuyên truyền và tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, liên quan đến từng người dân, phạm vi trải rộng trên cả nước. Tổng điều tra dân số và nhà ở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nguồn thông tin chủ yến và tin cậy về tình hình dân sô, nhân khẩu và tình trạng nhà ở của dân cư làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện chính sách, kế hoạch pháp triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2030.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông tất cả các giai đoạn của Tổng điều tra, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra nghiệm thu số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra, trong đó có sử dụng thiết bị di động thông minh và máy tính bảng để thu thập thông tin tại các địa bàn.

Đối tượng điều tra là tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.                                                    ĐT

 

Top