UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Đức Nghĩa

ĐỨC NGHĨA TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG “QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019

6/4/2019 2950 Đã xem

ĐỨC NGHĨA TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG “QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch số: 04/KH-BVĐ ngày 6/05/2019 của Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" thành phố Phan Thiết; thực hiện Kế hoạch tổ chức triển khai Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Hỗ trợ Bảo hiểm y tế hộ cận nghèo" phường Đức Nghĩa. Sáng ngày 4/6/2019 UBMTTQ Việt Nam phường Đức Nghĩa tổ chức triển khai Kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo” năm 2019.

Với chỉ tiêu của Ban vận động  Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Phan Thiết giao cho phường Đức Nghĩa năm 2019 là 40.000.000 đồng. Trong đó Quỹ “Vì người nghèo” 30.000.000 đồng và Quỹ “Hỗ trợ BHYT hộ cận nghèo” là 10.000.000 đồng. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường Đức Nghĩa đã phân bổ mức vận động cho từng đơn vị, từng khu phố cho phù hợp. Để từ đó Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục phát huy kết quả những năm trước và để có cơ sở phấn đấu thực hiện cho những năm tiếp theo.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam phường Đức Nghĩa chú trọng việc phát động rộng rãi phong trào, sinh hoạt tuyên truyền sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng ủng hộ cuộc vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" nhằm phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái lá lành đùm lá rách, tạo thêm nguồn lực góp phần cùng Đảng và nhà nước từng bước thực hiện xã hội hóa công tác giảm nghèo, giúp người nghèo vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.               Đ.N

 

 

 

 

Top