UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

CÔNG BỔ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NGÀNH NỘI VỤ

5/13/2019 297 Đã xem

CÔNG BỔ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NGÀNH NỘI VỤ

 

Theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, UBND thành phố Phan Thiết đã ban hành Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 về việc ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính các lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức Hội quần chúng, phi chính phủ; quản lý Nhà nước về Thi đua, khen thưởng; quản lý Nhà nước về Tín ngưởng, tôn giáo theo cơ chế “Một cửa” thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Phan Thiết. Quyết định này thay thế Quyết định số 6085/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Chủ tịch UBND thành phố.

          Theo đó, các thủ tục đã được công bố trên đều thuộc lĩnh vực chuyên môn, tham mưu của Phòng Nội vụ thành phố. Cụ thể, có 35 thủ tục của 04 lĩnh vực được công bố thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của thành phố. Trong đó, lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo 08 thủ tục; lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 08 thủ tục; lĩnh vực tổ chức Hội quần chúng, phi chính phủ 16 thủ tục và lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 03 thủ tục.

          Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay Phòng Nội vụ đã tiếp nhận 07 hồ sơ giải quyết theo quy trình một cửa chủ yếu trên lĩnh vực Thi đua, khen thưởng. Các hồ sơ đều được giải quyết trước hẹn; không hồ sơ trễn hẹn.

 

Tin: Minh Đăng

(Nguyễn Quốc Duy – Phòng Nội vụ thành phố)

 

Top